×

د COVID-19 ناروغي د پیښو څیړنه (د علمي - څیړنیز سیمینار د مقالو ټولګه)


د COVID-19 ناروغۍ یوه ډېره نوې موضوع ده چې ډېر جر او بحت ته اړتیا لري. له دي کبله د افغانستان د علومو اکادمي له خوا دا کتاب چي  د علمي - څیړنیز سیمینار د مقالو ټولګه ده خپور کړي دي چي د کرونا په هکله عامو خلکو ته معلومات ورکوي.

لیکونکی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

برای ایجاد نظر، لطفا داخل سیستم شوید.