Skip to content

کتابخانه منابع

قانون موسسات غیردولتی NGOs که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل 7 فصل و 48 ماده تصویب و از جانب رییس جمهور افغانستان ذریعه فرمان شماره 28 مورخ 25/3/1383 توشیح گردیده است.

در این منبع، تمام مسایل فصل سوم کتاب کیمیای صنف ده که در مکاتب افغانستان تدریس می‌گردد، حل گردیده است.

 

در این مطلب، تمام تمرینات فصل اول کتاب کیمیای صنف ده مکاتب افغانستان حل گردیده است.

در این مطلب، تمام تمرینات فصل اول کتاب کیمیای صنف ده مکاتب افغانستان حل گردیده است.

این مطلب شامل حل تمامی تمرینات فصل اول و تمرین عمومی فصل اول می‌باشد. این مطلب مربوط صنف هشتم، مضمون ریاضی، کتاب درسی معارف، سال تعلیمی 1390 می‌باشد.

این مطلب شامل حل تمام تمرینات فصل دوم و تمرین عمومی فصل دوم مضمون ریاضی صنف هشت مکاتب افغانستان مطابق به سال تعلیمی 1390 می‌باشد.

این رهنما شیوه دایر نمودن کورس تربیوی - آموزشی تسهیل‌گران، رضاکاران ساحوی گروه‌های سرگرمی را شرح می‌دهد. درخت دانش از حمایه اطفال امریکا به خاطر اجازه بازنشر این راهنما ابراز سپاس می‌کند.

در اين راهنما ما سعی به عمل آورديم تا طریق استفاده از مواد اضافی در ساختن سامان بازی را با اشتراک‌کننده‌گان ورکشاپ شريک بسازيم که اين يک دست‌آورد خوبی است تا در آينده مربيان بتوانند معلمين ساحوی را تشويق و ترغيب نموده تا بتوانندعين رهنمايی‌ها را به معلمين مربوط خويش انتقال دهند. (از متن کتاب - حمایه اطفال امریکا)

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی (۴۷۳-۵۴۵ قمری)، در شهر غزنه واقع در افغانستان امروزی به‌دنیا آمد. وی از بزرگ‌ترین صوفیان و شاعران قصیده‌گو و مثنوی‌سرای زبان پارسی است، که در سدهٔ ششم هجری می‌زیسته‌است. برخی معتقدند که سنایی شاعری است که برای نخستین بار عرفان را به صورت جدی وارد شعر فارسی کرد ولی صوفیان پیش از او نیز در اشعار خود مضامین عرفانی را بیان کرده‌اند که می‌توان به شاهنامه فردوسی اشاره کرد.

این مطلب شامل حل تمامی تمرینات فصل هفتم و تمرین عمومی فصل هفتم می‌باشد. این مطلب مربوط صنف هفتم، فصل هفتم، مضمون ریاضی، کتاب درسی معارف سال تعلیمی 1390 می‌باشد.

این مطلب شامل حل تمامی تمرینات فصل هشتم و تمرین عمومی فصل هشتم می‌باشد. این مطلب مربوط صنف هفتم، فصل هشتم، مضمون ریاضی ، کتاب درسی معارف سال تعلیمی 1390 می‌باشد.

این قانون به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تامین حق ازادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه‌های همگانی در کشور وضع گردیده است.

 

این قانون در روشنی حکم ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به حفظ منابع طبیعی، موجودات حیه و غیر حیه، احیای محیط زیست، حفاظت و استفاده دوامدار از آن‌ها وضع گردیده است.

قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری به اساس مصوبه شماره 30 مورخ 6.4/1383 از طرف مجلس عالی وزراء به داخل 3 فصل و 15 ماده تصویب و از جانب رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان توشیح گردیده است.

قانون انتخابات افغانستان به تاسی از حکم ماده 79 قانون اساسی، به اساس مصوبه شماره 11 مورخ 1/6/1395 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل 17 فصل و 109 ماده تصویب و از سوی رییس جمهور تصویب گردیده است.

صفحه‌ها

  • «
  • >
  • صفحه
  • of 57
  • >
  • »