×

برگزاری همایشی از جانب بورد توسعۀ زبان‌های افغانستان

همایش یک روزه‌یی با شرکت در حدود 100 نماینده از نهادهای مختلف، به شمول وزارت معارف، دانشگاه کابل، کتاب‌خانه درخت دانش و غیره در ماه دسامبر 2019 در کابل برگزار گردید. شرکت‌کننده‌گان در مورد کارشیوه‌های حمایت از زبان‌های رسمی و سایر زبان‌های مروج در افغانستان تبادل نظر کردند و سپس در مورد تقسیم وظایف بین نهادها، برجسته ساختن کاستی‌ها و ترتیب پیشنهاد در مورد انکشاف زبان‌های افغانستان به دفتر ریاست جمهوری بحث صورت گرفت.
لطیفه مجیدی که به نماینده‌گی از موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در این همایش شرکت کرده بود، کتاب‌خانه درخت دانش را به معرفی گرفت و در مورد اثر گذاری  کتاب‌خانه درخت دانش بر زبان‌های رسمی و سایر زبان‌های مروج در افغانستان، به ویژه تلاش‌های ما در دیجیتالی ساختن منابع به شش زبان، تلاش‌های رضاکارانه مترجمین ما، پایداری منابع و استفاده از کتاب‌خانه صحبت کرد. هم چنان موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در گروه کاری برای نشرات، دیجیتالی‌سازی، کتاب‌خانه‌هاو معیاری‌سازی به معرفی گرفته شد و پیشنهادات خود را به ریاست انکشاف زبان‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ ارایه کرد. این پیشنهادات توسط مشاور وزیر آن وزارت توحید گردیده و به دفتر ریاست جمهوری افغانستان ارایه می‌گردد.