×

صرخة عبرالقرون و 7 قصص اُخری


کتاب « صرخة عبر القرون و سبع قصص أخری» ( فریادی از دوردست ها و هفت داستان کوتاه دیگر ) ترجمهء هشت داستان کوتاه از استاد رهنورد زریاب است.

این ترجمه در ایامی که مترجم به حیث سفیر افغانستان در قاهره ایفای وظیفه می کرد، جهت آگاهی ادیبان مصری و عرب از سیر داستان نویسی معاصر فارسی در افغانستان، ترجمه و به جاپ رسیده است.
مترجم در مقدمه اش به زبان عربی به معرفی استاد زریاب و آثار او پرداخته و اظهار تاسف کرده است که چگونه مردی که بیش از نیم قرن در این عرصه قلم میزند و آثارش به زبان های روسی ، جرمنی و انگلیسی ترجمه دشه ، جهان عرب از او بی خبر است.

این هشت داستان ترحمه شده عبارت اند از:

1- ده کم هشت

2- تابوت ساز

3- ظلا

4- چوری های ارغوانی

5-فریادی از دور دست ها

6-مرگ قصاب

7- دانشمند و سگ همسایه

8- سگ زرد

این مجموعه در اپریل 2015 به چاپ رسید و و دو بار ئدیگر نیز در قاهره تجدید چاپ شد. و ماهنامهء مشهور " الهلال" تاسیس شده در سال 1892 م ، آن را تحت عنوان " والمطابع تدور / چرخ های ماشین چاپ در حرکت است" به معرفی گرفت.

Author

محمد اعظم رهنورد زریاب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.