×

عبقریان او نوري قصي


  ”عبقریان او نورې کېسې“ چې د شهید موسی شفیق له اثارو څخه یو دی، نیم قرن مخکې د کابل دولتي مطبعې لخوا خپور شو. د دی کتاب تازه چاپ په مصر کې د جمهوري اسلامي افغانستان لوی سفارت لخوا د فضل الرحمن فاضل کوم چې هغه وخت په مصر کې د افغانستان لوی سفیر و، په اهتمام خپور شو.

Author

شهید موسی شفیق

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.