×

ته زما اتل یی!


د دی کتاب د جوړولو پروژه د دي لپاره رامینځ ته شوه تر څو په بیړنی روغتیا او د رواني ټولنیز ملاټړ به بیني تنظیماتو کي تر سره شي. نوموړي پروژه به نړیواله: سیمه ایزه او د هیواد به کچه د  IASC MHPSS RG غړو لخوا ملاتر شوي.

Author

License

CC BY-NC / CC BY-NC-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.