×

خانۀ بزرگ مالا


مالا دخترک کوچکی است که دوست دارد هر چیز بسازد. امروز او می‌خواهد یک خانه برای خود بسازد. آیا در این کار موفق می‌شود؟
این داستان در پایگاه ستوری ویور https://storyweaver.org.in به نشر رسیده است و توسط عبدالرحیم احمد پروانی برای کتاب‌خانه درخت دانش ترجمه شده است.

 

Author

تریوپراسنداری سیویل

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.