×

کی آواز می‌خواند؟


آوازی در جنگل پیچیده است. کسی آواز می‌خواند. حیوانات فکر می‌کنند، این صدا از کیست؟ این کتاب توسط ستوری ویور https://storyweaver.org.in به نشر رسیده است و توسط عبدالرحیم احمد پروانی برای درخت دانش به نشر رسیده است.

 

 

Author

تانیا لوتر اگروال

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.