×

اقتصاد افغانستان به کدام مسیر در حرکت است؟


هرچند افغانستان از ذخایر زیر‌زمینی و آب و هوای مناسب زراعتی برخوردار است، باز هم بیش‌تر از نصف جمعیت این کشور تحت خط فقر قرار دارند. نظر به معلومات سازمان انکشاف همکاری‌های اقتصادی (OECD)، افغانستان از دهه ۱۹۷۰ و قبل از آن کمک‌های خارجی را دریافت کرده، اما این رقم قسمی که در گراف ذیل نشان داده شده، بعد از سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است. (از متن مقاله)

 

 

 

Author

محمدحنیف صوفی‌زاده

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.