×

کتاب پښتو (برای دری زبانان) صنف هفتم


کتاب زبان پشتو برای دری زبان برای صنف هفتم توسط وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1396 به نشر رسیده است.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.