×

کتاب مضمون پشتو صنف چهارم برای دری‌زبانان


کتاب مضمون پشتو برای دری‌زبانان صنف چهارم توسط وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1396 به نشر رسیده است.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.