×

د ليک لوست زده کړې د ښوونکو د لوست د تقويې په برخه کې د مرستندويه مربيانو لارښود


مربيګري د افرادو د وړتيا د لوړاوي يو ميتود دی. غالبا افراد چې مربيګري شوي دي، په يوې ادارې پورې به اړوندېږې لکه د يوې ادارې يا کمپنۍ کارکوونکي چې غواړي پر خپل ځان باندې د زيار ايستنې او يا هم په ټولګي کې د ښوونکي په توګه خپلې کړنې بهتره کړي. مربيګري ترډېره انفرادي کار دی کوم چې يو فرد (مربي) بل فرد (لکه ښوونکي) ته يو په يو په ځانګړو چارو کې لارښوونه کوي، هغه څه ورزده کوي چې په کاري رسمي برخه کې يې په کارېږي او د پلان او لومړيتوب ورکولو په برخه کې ورسره مرسته کوي؛ څو خپل قابليتونه لوړ کړي او په خپلو کړنو سره ټاکلې موخې ترلاسه کړي. مربيګري د وړتيا د لوړاوي هغه ميتود دی چې په افغانستان لولي! (AR)  پروګرام کې د کاناډا مېرمنې د افغانو مېرمنو لپاره (CW4WAfghan) لپاره کارول شوی دی. 

Author

درخت دانش

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.