×

هواپیما چگونه پرواز می‌کند؟


سارلا آرزو می‌کند که مثل عقاب یا مثل یک هواپیما پرواز کند. معلم جدید شان برایش گفت که البته تو می‌توانی پرواز کنی. در این داستان سارلا هر چیزی را که در مورد پرواز یاد گرفته است، با شما شریک می‌سازد. این کتاب توسط پایگاه .www.storyweaver.org.in. تهیه و توسط حمیرا ځدران برای کتابخانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

 

Author

Aditi Sarawagi

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.