×

ډیر لوي! ډیر وړوکي!


شانو یوه لویه نجلِي ده که کوچني؟ دا کیسه په دی کتاب کي ولولي. دا کتاب د StoryWeaver Platform له خوا لیکل شوِ او د محمد منیر له خوا درخت دانش لپاره ترجمه شوي دي.

 

 

Author

Lavanya Karthik

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.