×

زه پورته ختلای شم


داوود کولای شی چی په څوکی پورته شي خو نشي کولاي چي ښکته شي. دا کیسه په دی کتاب کي ولولي. دا کتاب د StoryWeaver Platform له خوا لیکل شوِ او د محمد منیر له خوا درخت دانش لپاره ترجمه شوي دي.

 

Author

Mini Shrinivasan

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.