×

نوی کور، نوی ژوند (38 - اونی) - شاه ولی ولي گل مکي ته په غوسه وه؟


شاه ولي ګل مکي ته په غوسه وو چي ولي له نازنینی سره ظلم کړي. ګل مکي منکره وه؟ راڅی چي واورو کیسه څه ده؟ مونږ د افغانستان  د تعلیمی موسسی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 3829-P.mp3 11.02 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.