×

سکوت سپیده


گزیده‌یی از اشعار یحیی جویان را در این مجموعه می‌خوانید.

Author

یحیی جویان

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.