×

نوی کور، نوی ژوند (رادیویی درامه - 35 مه اونی) - غلام ولي د برکلی ځخه راغلی او ملا ته څه وایی؟


ولي غلام د برکلي څخه راغلي او ملا صاحب له کومي خبري خبروي؟ د دی اونی د بی بی سی رادیویی درامه په دی هکله خبری کوی. .مونږ د افغانستان د تعلیمی موسسی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.