×

ژوند او زډه کړه (د آبادی غږ - 33مه اوني) - دنجونو ښوونځی ته تلل څه ستونزی لری؟


هغو نجونو چی مکتب ندی ویلی په راتلونکی کوم ستونزی سره مخامخ دی او یا مخامخ کیړی؟ د دی اونی د آبادی غږ پروګرام په دی هکله خبری کوی. .مونږ د افغانستان د تعلیمی موسسی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.