×

زموږ نړۍ، زموږ راتلونکى (د ژوند کیسی - 33 مه اوني) - احسان او جمیل څنګه ښوونځی ته تلل؟


د ژوند کیسی په دی اونی پروګرام کی د جمیل او احسان کیسه اوری. د ژوند کیسی پروګرام  چی د افغانستان د تعلیمی موسسی له خوا خپور کیږی د مکتب مصارف او د افغانستان د میرمنو او نجونو مشکلات په هکله معلومات ورکول کیږي..  د افغانستان لپاره د بي بي سي تعليمي پروژې AEP موخه دا ده چې په عملي توګه افغانانو ته له مالوماتو ډک پيغامونه ورسوي، په ځانګړې توګه د افغان کډوالو او کلیوالو خلکو ژوند انځور کړي.مونږ له دوی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.