×

نني افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 324، 7 عقرب 1397


شماره 324 هفته نامه افغانستان امروز را مطالعه می‌کنید. هفته‌نامه ننی افغانستان نشریه وزینی است که از سوی مدیوتیک و با همکاری بنیاد فریدریش ایبرت در شهرهای کابل، هرات، ننگرهار، کندز و خوست همزمان به نشر می‌رسد.   ما از موسسه محترم مدیوتیک به خاطر اجازه بازنشر این نشریه در کتاب‌خانه درخت‌ دانش ابراز سپاس و امتنان می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 324.pdf 9.84 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.