×

زموږ نړۍ، زموږ راتلونکى (د ژوند کیسي - 37 مه اوني)


د ژوند کیسی درامه په هر اوني کي یوه په زړه پوری کیسه کوچنیانو ته وړاندی کوی. د افغانستان لپاره د بي بي سي تعليمي پروژې AEP موخه دا ده چې په عملي توګه افغانانو ته له مالوماتو ډک پيغامونه ورسوي، په ځانګړې توګه د افغان کډوالو او کلیوالو خلکو ژوند انځور کړي.مونږ له دوی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.