×

نقش خبر و مصاحبه


در این کتاب موضوعاتی مثل تبلیغات-اژیتالسیون و یا خبرهای دیماگوژیک و کذب و پروپاپندها و تا حدی تبلیغ و ترویج حقایق موضوعات بدون تحریف آن - با درج و تشریح خبرها و با شش عنصر اصلی آن جا داده شده است. از انتشارات محترم سعید به خاطر اجازه بازنشر این کتاب در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

Author

غلام نقشبند وفایی

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.