×

بحران و وجدان اخلاق خبرنگاری


روزنامه نگاری به عنوان حرفه ای كه بدون هيچ ترديد و خوا ه ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نيازمند ترسيم حدود و قواعدی است كه مراعات آن ها از سويی موجب تضمين حقوق جامعه و از سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعيين شده گردد؛ ضرورتی كه هيچ يك از حرفه ها و مشاغل اجتماعی بي نياز از آن نيست. در مورد این حدود و قواعد در این کتاب بخوانید.

Author

کارل هوسمن

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.