×

نني افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 315، 5 سنبله 1397


هفته‌نامه ننی افغانستان نشریه وزینی است که از سوی مدیوتیک و با همکاری بنیاد فریدریش ایبرت در شهرهای کابل، هرات، ننگرهار، کندز و خوست همزمان به نشر می‌رسد.  ما از موسسه محترم مدیوتیک به خاطر اجازه بازنشر این نشریه در کتاب‌خانه درخت‌ دانش ابراز سپاس و امتنان می‌کنیم.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 315.pdf 6.74 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.