×

ننی افغانستان (افغانستان امروز) - شماره 309، 25 سرطان 1397


د میډیوټیک اوونیزه خپرونه یوه مجله ده چې د میډیوتیک لخوا د فریدریش ایبرټ بنسټ په مرسته د کابل، مزار شریف، هرات، ننګرهار، کندوز او خوست په ښارونو کې خپریږي. موږ د میډیوټیک محترمی موسسی څخه منندوی یو چې په درخت دانش کتابتون کی د دې خپرونې د خپرولو اجازه یی راکړه.

Author

License

عامه لمن / CC 0

Download

File Name File Size 309.pdf 8.34 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.