×

د ټولنیزو رسنیو قانون


دغه قانون د اساسي قانون د څلور دیرشمي مادي له حکم سره سم او د بشر د حقوقو د نړیوالي اعلامیي دنولسمي مادي له په پام کی نیولو سره د فکر او بیان د آزادي د حق د تامینولو او په هیواد کي د تولنیزو رسنیو د وسایلو د فعالیت د تنظیمولو په مقصد وضع شوی دي.

Author

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.