×

د ښوونکو لپاره د تدریس سره د آشنایی لارښوود


دغه تولګه چی د ښوونکو د علمی کچی لوړلو موضوعات په کی څای په څای شوی دی، په افغانستان کی د محلی ښووني او روزنی د مشارکت د اداری PACE-A د ښووني او روزني  له خوا تهیه او ترتیب شوي ده.

Author

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.