×

اقتصاد سیاسی (جلد دوم)


جلد اول این کتاب قبلاً در کتاب‌خانه درخت دانش به نشر رسیده است. نویسنده در جلد دوم به موضوعاتی مثل: درآمد ملی، توزیع درآمد در نظام غیر متمرکز سرمایه‌داری، سهم نسبی عوامل در توزیع درآمد و . . . می‌پردازد

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.