×

مدیریت هزینه های عمومی


کتاب مدیریت هزینه های عمومی یک راهنمای عملی و عملیاتی برای کمک به کشورهایی است که در صدد بهبود شفافیت رویه های بودجه ریزی و اطلاعات بودجه ای هستند.

Author

سالواتور شیائو کامبو، دانیل توماسی

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.