×

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک


دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر و توسعه اقتصادی موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. فن "مهندسی مالی" با طراحی ابزارهای مالی مورد نیاز به کمک ترکیب ابزارهای موجود یا خلق ابزار جدید پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی در پوشش خطر یا سوداگری و آربیتراژ بوده است. این کتاب که توسط جان هال به رشته تحریر در آمده است به این موضوع مهم می پردازد.

Author

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.