×

عضلات او حرکات


تاسې اړتیا لرئ چې د خپل ورځني ژوند پر مهال ګڼ حرکات ترسره کړئ. عضلات له تاسې سره په دې کار کې مرسته کوي.په دی درس کې تاسوته د عضلو د جوړښت په اړه او په حرکاتو کې د عضلو د رول په اړه معلومات درکوو.

دعضلو جوړښت

عضلې د الیاف په نامه له ځانګړو حجرو یا د عضلې له تارونو څخه جوړې شوې دي ، چې یو د بل تر څنګ پراته دي . د عضلې د حجرو په دننه کې پروتین ډوله نري تارونه شته چې د انقباض یا کیکاږل کیدو وړتیا لري. کله چې د عضلې ټولې حجرې کیکاږل شي ، عضله هم منقبض کیږي او په نتیجه کې د یو غړي د حرکت لامل ګرځي. . . 

د بشپړ متن د لوستلو لپاره لاندنی ورد او یا پی دی اف فایل راښکته کری.

Author

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.