×

کاربوکسلیک اسید‌ها (تیزاب‌های عضوی)


در این مطلب شما با تیزاب‌های عضوی آشنا می‌شوید. این مطلب توسط استاد سلیمه سکندری تهیه و ترتیب گردیده است.

Author

استاد سلیمه سکندری

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.