×

د لوستلو ارزښت په اړه مقاله

د درخت دانش کتابتون د محتوا مدیر عبدالرحیم احمد پرواني د نني افغانستان اوونیزې (۳۳۸ ګڼې نهم مخ) لپاره په فارسي ژبې د لوستلو د ارزښت لپاره یوه مقاله لیکلې ده چې پکې د لوست عادت نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د لویانو لپاره هم باندې ټینګار کوي. دا مقاله او اته دلایل چې د هر چا لپاره او هر وخت کې وړاندي کوي ولولئ. د لوستلو لپاره په  https://ddl.af/fa/resource/9464 کلیک کړئ.