×

د نيويارک ټايمز لخوا د درخت دانش کتابتون له انکشافي مدير سره يوه مرکه ترسره شوه

د نيويارک ټايمز لخوا د درخت دانش کتابتون له انکشافي مدير سره په افغانستان کې د کتابونو د توليد په برخه کې د لېوالتيا په اړه يوه مرکه ترسره شوه. ياده مرکه دلته لوستلای شی.